Przygotowanie działki pod budowę - prace ziemne

Przygotowanie działki pod budowę – prace ziemne

Zanim przystąpimy do prac ziemnych, ważne jest, aby przeanalizować glebę, na której będzie budowany dom. Przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić analizę geotechniczną działki. Jest to szczególnie ważne, gdy planujemy zakup gruntu rolnego – jego właściwości fizyczne znacznie różnią się od typowych gruntów budowlanych. Taka ziemia musi przejść przez proces „derolizacji”, czyli przekazana pod zabudowę. W tym miejscu na uwagę zasługują również obszary wysokiego ryzyka. Tereny podmokłe lub obszary, które zostały poddane rekultywacji, wymagają szczegółowej kontroli, aby jednoznacznie określić możliwość rozpoczęcia budowy. Jak powinno wyglądać przygotowanie działki pod budowę?

Przygotowanie działki pod budowę – prace ziemne, które warto wykonać

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych

Prace niwelacyjne są częścią przygotowania działki do budowy. Zakres działań, które muszą być wykonane w ramach tego etapu zawsze zależy od obszaru, na którym są prowadzone oraz wymagań związanych z planowaną inwestycją. W przypadku prac na wcześniej mniej lub bardziej zagospodarowanych terenach przygotowania obejmują rozbiórkę istniejących obiektów – budynków, ich pozostałości, różnego rodzaju elementów infrastrukturalnych takich jak słupy, fundamenty, niepotrzebne już rury, resztki urządzenia odwadniającego, stare urządzenia.

Następnym krokiem jest zwykle usunięcie resztek roślinności oraz ściągnięcie humusu. Tego typu prace zwykle polegają na wycinaniu krzewów, wycinaniu rosnących drzew i usuwaniu ich korzeni. Niekiedy w szczególnie zaniedbanych obszarach możliwe jest również usunięcie resztkowych zanieczyszczeń lub pozostałości różnych substancji. Po usunięciu roślinności i humusu na terenie inwestycji warto wyrównać teren.

W przypadku mniejszych i mniej skomplikowanych obiektów takie prace mogą ograniczać się do niwelacji terenu, usuwania wzniesień, dołów podsadzkowych i większych zagłębień takich jak pozostałości zbiorników czy rowów. Można również usunąć nasypy lub gruz z innych konstrukcji ziemnych. Podczas niwelacji terenu pod większe obiekty może być również konieczne odpowiednie ukształtowanie terenu, np. wykonanie nasypów lub niezbędnych wykopów.

porządkowanie działki budowlanej

Stabilizacja gruntu

Mechaniczna stabilizacja podłoża polega na zagęszczeniu gruntu po przygotowaniu odpowiedniego składu mieszanki gruntowej. Wzrost parametrów wytrzymałościowych gruntu uzyskano po zagęszczeniu otrzymanej mieszaniny optymalnej, co wymagało dodania i wymieszania wielkości cząstek. Chodzi o to, że różne średnice żwiru i piasku powinny minimalizować liczbę porów – wolną przestrzeń między cząstkami.

Wypełniaczem jest część pyłowa, spoiwem jest część gliniana, wielkość cząstek ma uzupełnić lokalny grunt o brakującą część. Optymalizacja mieszanki glebowej faktycznie polega na dodaniu jednego lub dwóch składników, takich jak kruszywa naturalne (piasek, żwir), kruszywa łamane i żużel, popiół lotny. Mieszanka jest przygotowywana na miejscu lub w mieszalniku stacjonarnym. Nałożona warstwa mieszanki jest następnie zagęszczana.

Przygotowywanie działki pod budowę –  fundamenty

Prace ziemne najlepiej rozpocząć w marcu i kwietniu pierwszego kwartału każdego roku, kiedy ustąpią mrozy. Jeśli chodzi o ich zakończenie, to najlepiej na przełomie października i listopada. Taki harmonogram prac pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych przestojów podczas budowy.

Wykopy przed zimą na pewno nie są wadą, gdyż na wiosnę planowane są dalsze prace. Ujemne temperatury mogą uszkodzić strukturę gleby na przyszłym poziomie fundamentów domu. Jeśli jednak wykop trzeba wykonać przed zimą, trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na jego odpowiednie zabezpieczenie, najlepiej płytami styropianowymi lub matami.

wykop pod fundamenty

Wytyczenie granic budynku i wykop fundamentów

Wyznaczenie granicy zabudowy to kolejny punkt w procesie przygotowania terenu pod budowę. Czynność tę wykonuje geodeta zgodnie z planem zagospodarowania terenu, dołączonym do pozwolenia na budowę. Wyznaczenie granic budynku opiera się na trwałym oznaczeniu wszystkich osi i punktów charakterystycznych. W każdym rogu budynku wbijaj solidne pale gwoździami poziomującymi i płytami poziomującymi około 50 cm poza kontury przyszłych wykopów.

Następnie bardzo precyzyjnie między nimi rozciąga się liny murarskie, wyznaczając oś budynku. Nazywa się to ławą drucianą (wcześniej używano drutu, stąd nazwa). Istnieje również punkt odniesienia, punkt wysokości, który wyznacza „zerowy” poziom budynku. Tylko uprawniony geodeta może wytyczyć granice budynku. Musi również dokonać odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. Ławę można zdjąć dopiero po osiągnięciu stanu „zero”. Często jednak są one zwijane podczas procesu inżynierskiego – nie tylko roboty ziemne, ale także murarskie czy izolacyjne.

Ostatnim etapem przygotowania działki budowlanej jest wykopanie miejsca pod fundamenty domu. To bardzo ważny etap – wszelkie błędy czy przeoczenia mogą negatywnie wpłynąć na konstrukcję domu i jego zgodność z projektem. Dlatego też warto zatrudnić eksperta, który sprawdzi, czy ekipa budowlana prawidłowo oznaczyła przekątne obrysu domu — prostokąt lub kwadrat powinien równać się przekątnym — przed kopaniem.